Inning contributie Vereniging Dorpsbelangen

In de maand februari 2021 zal de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren weer de jaarlijkse contributie innen. Voor de meeste inwoners gaat dat per automatische incasso. De jaarlijkse contributie bedraagt ook in 2021 weer € 7,50 voor één-persoonshuishoudens en € 15,00 voor meer-persoonshuishoudens.

Nieuwe bewoners die graag lid willen worden en bewoners die normaal gesproken contant betalen, kunnen hun bijdrage overmaken op rekeningnummer NL46 RABO 0302915095  tnv Ver. Dorpsbelangen Gasteren of contact opnemen met onze penningmeester (Iris Koffijberg, <iris.koffijberg@gmail.com>).

Van de jaarlijkse geïnde contributie komt ruim 40% ten goede aan de Stichting Dorpshuis Gasteren voor de instandhouding van ons Dorpshuis. Van de overige contributie is in 2020 onder meer de nieuwe AED bekostigd en een nieuw net aangeschaft voor het voetbaldoel aan de Bosakkers (met dank aan Hans en Berry voor het organiseren). Andere terugkerende activiteiten waaraan de contributie wordt besteed zijn de reanimatie training, het bedanken van vrijwilligers en de in- en ontspanningsweek.