Vereniging Dorpsbelangen Gasteren bestaat uit leden en een uit hun midden gekozen bestuur van tenminste vijf personen. Iedere inwoner van Gasteren die de stemgerechtigde leeftijd heeft bereikt kan lid worden. Leden betalen een jaarlijkse contributie van €7,50 voor eenpersoonshuishoudens en € 15,00 voor meerpersoonshuishoudens). Een deel hiervan komt ten goede aan het dorpshuis De Gasterije.

Het bestuur organiseert tenminste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering. In deze vergadering, de zgn. jaarvergadering, brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en een financiële verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Het bestuur van Dorpsbelangen overlegt tenminste één maal per jaar en zoveel vaker als nodig is, met andere verenigingen en organisaties in het dorp om de onderlinge samenwerking en communicatie waar nodig te versterken. Jaarlijks is er overleg met de Verenigingen Dorpsbelangen uit de buurdorpen Anderen en Anloo om ervaringen uit te wisselen en waar mogelijk zaken gezamenlijk te ondernemen.

Dorpsbelangen organiseerde jaarlijk de ‘In- en Ontspanningsweek’. In 2014 heeft de stichting ‘Af en toe wat’ de organisatie hiervan overgenomen.