Dorpsbelangen stelt zich ten doel de leefbaarheid in het dorp Gasteren te bevorderen. Dat doet ze door voor de belangen van de Gasterse bevolking op te komen bij de gemeente en andere (overheids)instellingen, maar ook door het uitvoeren van, of het meewerken aan actiepunten, en het ontplooien van activiteiten in het dorp.

Actiepunten
De meeste actiepunten van de Lokale Agenda, zoals die is opgesteld naar aanleiding van DorpsOmgevingsPlan van 2005, zijn inmiddels uitgevoerd.
Daarmee is Gasteren nog niet af. Er zullen altijd dingen te doen en te verbeteren blijven. Dorpsbelangen wil zich daar graag voor inzetten als duidelijk is dat die in ervaren behoeften en wensen voorzien. Daarom is eind 2014 opnieuw een ‘huiskamerbijeenkomst’ belegd met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de dorpsgemeenschap, met de vraag ‘Wat gaat goed, wat kan beter?’. Ook in het jaarlijks overleg met de Gasterse verenigingen en dorps-organisaties is die vraag voorgelegd.
Daaruit zijn ondermeer suggesties naar voren gekomen om aandacht te besteden aan zaken als:
–        Sneller internet
–        Beter bereik voor mobiele telefonie
–        Zorg voor ouderen en hulpbehoevenden in het dorp
–        Deelname aan de Oostermoeroptocht met een eigen praalwagen
–        Verfraaien van het aanzicht en de entree van het dorpshuis
–        De afnemende deelname in activiteiten, m.n. van ouderen
–        Een tentoonstelling met werk van de plaatselijke kunstenaars in ons dorp

Een aantal zaken is inmiddels opgepakt. Zo heeft er in 2015 een prachtige praalwagen meegereden in de Oostermoeroptocht in Annen, heeft het dorpshuis (mede ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan in 2016) haar plannen voor de aanpak van de entree gerealiseerd, en is er in 2020 een glasvezelkabel in het dorp aangelegd.
De uitvoering van zulke plannen kan alleen succesvol zijn als actieve en enthousiaste dorpelingen zich daar voor willen inzetten.

Dat is ook de benadering die Dorpsbelangen voorstaat. Ze wil niet op eigen houtje allerlei voorstellen doen en uitvoeren. Dat kan ze ook helemaal niet met het beperkte aantal bestuursleden. Maar ze wil wel goed de vinger aan de pols houden over wat in het dorp leeft en waar dorpelingen zich voor in willen zetten. Als er behoeften of wensen worden gesignaleerd wil Dorpsbelangen nagaan of er voldoende mensen bereid zijn zich daar sterk voor te maken. Zijn er dorpelingen die zelf initiatief ontplooien dan wil Dorpsbelangen graag hulp bieden wanneer daar voldoende draagvlak voor bestaat. In beide gevallen kan Dorpsbelangen ondersteunen door mee te denken, verbinding te leggen met organisaties of instanties die van betekenis kunnen zijn, samen te zoeken naar financieringsmogelijkheden, via de website of het dorpsblad Neis oet ’t Loeg communicatie verzorgen, etc.

Belangrijke actiepunten voor Dorpsbelangen zijn de komende tijd:
–        Energietransitie. Na een succesvolle informatieavond in 2022 is een projectgroep opgericht die aan de slag gaat met de wensen van de bewoners op dit gebied.
–        Kleurrijk Gasteren. Diverse elektriciteitshuisjes in het dorp worden beschilderd en veranderen zo van saaie kastjes naar lusten voor het oog.

Daarnaast heeft Dorpsbelangen jaarlijks overleg met de wethouder en gemeente-ambtenaren over kleine en grote lopende zaken (wegonderhoud, verkeerssituaties, straatverlichting, etc.). Regelmatig vindt overleg plaats over de voortgang daarvan.

Activiteiten
Naast werken aan doelgerichte actiepunten organiseert Dorpsbelangen ieder jaar ook een aantal meer ontspannende activiteiten voor het dorp. Ieder seizoen is er wel iets te doen. Vroeger werd er nog Palmpasen gevierd met eieren zoeken en ‘neutiescheiten’ maar door het afnemend aantal kleine kinderen gebeurt dit momenteel niet meer.
Tot  en met 2013 organiseerde Dorpsbelangen ook jaarlijks de ‘In- en Ontspanningsweek’. Vanaf 2014 gebeurt dit echter door de zelfstandige stichting Zomerfeest. Omdat deze stichting sinds die tijd geen Zomerfeesten meer organiseert, maar naast de  ‘In- en Ontspanningsweek’ verspreid over het jaar wel andere activiteiten, noemde ze zich sindsdien stichting ‘Af en toe wat’. Deze stichting is in 2022 opgeheven. De organisatie van de ‘In- en Ontspanningsweek’ is nu in handen van een groep enthousiaste bewoners onder de naam ‘De Kartrekkers’. In 2022 vindt de ‘In- en Ontspanningsweek’ voor de 35e keer plaats.

Wat onder auspiciën van Dorpsbelangen nog steeds ieder jaar plaatsvindt:

• Het paasvuur
Sinds mensenheugenis trekt het paasvuur in onze contreien veel mensen. Het paasvuur of lentevuur moest vroeger de zon aanmoedigen de vruchtbaarheid van de velden te bevorderen? De ouderdom van deze traditionele paasvuren is moeilijk in te schatten. Wel is bekend dat in de 17e eeuw de vuren al verboden werden. Het daarmee gepaard gaande gehos, gezang en gezuip stoorde het gezag. Maar tegen de verdrukking in leeft de oude traditie nog steeds voort. Eind 20e eeuw kwam die druk vooral van de overheid met steeds strengere milieuregelgeving. Maar samen met de gemeente, ziet Dorpsbelangen er op toe dat deze eeuwenoude traditie in stand blijft. Zolang er maar geen dikke stronken, geverfd hout of andere milieubelastende materialen op de bult terecht komen.
In 2020 en 2021 kon geen paasvuur georganiseerd worden vanwege de corona-epidemie en in 2022 kon het geen doorgang vinden omdat er geen aansprakelijkheidsverzekering kon worden afgesloten. Daarmee rijst de vraag of deze traditie nog wel voortgezet kan worden.

• Opschoondag
In het kader van de landelijke actie ‘NederlandSchoon’ organiseert Dorpsbelangen ieder jaar in het begin van de lente ook een opschoondag in Gasteren. Vrijwilligers binden op die dag de strijd aan met zwerfafval in en rond het dorp.

• Bladbakken
Eind september zorgt Dorpsbelangen ervoor dat op verschillende plaatsen in het dorp bladbakken worden geplaatst. Omwonenden kunnen hier hun blad deponeren dat op gezette tijden (aangekondigd in ‘De Schakel’) door de gemeente wordt opgehaald. Vlak voor oudejaarsdag worden de bakken weer verwijderd.

• De kerstboom
Ieder jaar wordt in december op de Brink een kerstboom met verlichting geplaatst. Voor het eerst in 2013 heeft een aantal dorpsbewoners daar op eigen initiatief een gezellige kerstborrel georganiseerd. Het was zo geslaagd dat dit ook in de daaropvolgende jaren gebeurde. Het heeft alles in zich heeft om een mooie nieuwe traditie te worden.

• AED-cursussen
In Gasteren is centraal in het dorp een AED geplaatst bij de Pannenkoekboerderij. Een AED (Automatische Externe Defibrilator) is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand. Bij een telefonische 112-melding van een mogelijke hartstilstand stuurt de Meldkamer twee ambulances naar het slachtoffer en worden direct ook burgerhulpverleners dichtbij het adres van het slachtoffer opgeroepen om de AED op te halen en daarmee naar het slachtoffer te gaan om de reanimatie te starten.
In Gasteren bestaat een groep burgerhulpverleners. Dorpsbelangen organiseert ieder jaar AED-reanimatie cursussen voor nieuwe burgerhulpverleners en opfriscursussen voor al ingeschreven burgerhulpverleners.

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp en over hoe u zich kunt aanmelden als burgerhulpverlener.

• Website www.ingasteren.nl
Om dorpsbewoners snel en goed op de hoogte te brengen van het wel en wee in het dorp, en van belangrijke gebeurtenissen en bijzondere wetenswaardigheden, heeft Dorpsbelangen in 2006 een speciale redactie in het leven geroepen die de eigen dorpswebsite www.ingasteren.nl verzorgt. De redactie volgt de plaatselijke ontwikkelingen op de voet en streeft naar een zo interactief mogelijk gebruik van de site door ook ruimte te bieden voor ingezonden stukken, oproepen, discussies en een ‘vraag en aanbod’ rubriek.

• Dorpskrant ‘Neis oet ’t Loeg’
Voor dorpsbewoners die minder vaak van het internet gebruikmaken brengt Dorpsbelangen ook maandelijks nog de dorpskrant ‘Neis oet ’t Loeg’ uit die sinds 2020 per e-mail wordt verstuurd. Zo hoeft niemand iets te missen.