Vaststelling Plan Bosakkers

De realisering van de woningbouw-ontwikkeling op de locatie Bosakkers is weer een stap dichterbij gekomen.

In de raadsvergadering van 27 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Aa en Hunze de notitie “Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3e fase” vastgesteld. Deze notitie geldt nu als toetsingskader voor bouwplannen in dit plangebied en is te raadplegen via www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en Verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Vastgesteld’).

Het wijzigingsplan “Gasteren Dorp, woningbouwlocatie Gasteren 3e fase (afronding Bosakkers)” is op 
1 november jl. (gewijzigd) vastgesteld door het college. De laatste wijzigingen betreffen, naast enkele tekstuele aanpassingen, de realisatie van een zaksloot aan de noordzijde van het plan gebied (zie kaartje hierboven).

Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 10 november 2016 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten en is tevens digitaal te raadplegen via www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en Verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Vastgesteld’) en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl .

Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt is beroep mogelijk. Voor meer informatie hierover klik op deze link.

Bouwrijp maken plangebied en verkoopprocedure kavel
Doordat de planologische procedure zijn einde nadert kan de gemeente aan de slag met de verkoop van de kavels. Voorafgaand daaraan is de gemeente van plan om begin december 2016 het terrein bouwrijp te maken. Dan zal ook de zaksloot gerealiseerd worden. 
Vervolgens wil de gemeente begin 2017 starten met de uitgifte procedure van de kavels. Zo is het de bedoeling om in januari 2017, tijdens de inschrijftermijn voor een kavel, een inloopbijeenkomst te organiseren. De inschrijftermijn wordt naar verwachting begin januari 2017 bekendgemaakt in De Schakel en op de gemeentelijke website. Er zal dan ook een informatiebrochure beschikbaar zijn.