Stichting Landgoed Ubbinkbos breidt bos uit.

De Stichting Landgoed Ubbinkbos (SLUB) breidt haar bos uit op het Eexterveld.

Waarom bosaanleg?
SLUB heeft als doel en taak om bos aan te leggen, en bestaand bos te verbeteren.
Bos is al honderden jaren de uiteindelijke gebruiksfunctie van grond die door de landbouw niet meer met gewin bewerkt kan worden. Vanaf volledig kaal in 1812 heeft zich een aantrekkelijk landschap ontwikkeld dat steeds meer doelen moet en kan dienen. Anno 2022 zijn biodiversiteit en CO2-opslag nieuwe opgaven, waaraan met bosaanleg een belangrijke bijdrage geleverd kan worden.

Waarom de percelen Anloo S 538 en S 537?
Deze twee percelen zijn feitelijk marginale gronden. Indertijd hebben deze percelen vele jaren te koop gestaan totdat SLUB ze heeft verworven. De twee percelen sluiten aan bij bestaand bosbezit van SLUB in Gasteren.

Past deze bebossing in het landschap?
De twee percelen zijn aan west-, noord en oostzijde begrensd door houtwallen. Het open karakter van het Eexter Veld wordt dus niet aangetast. De bebossing resulteert in een beschuttende verbinding tussen de N2000 terreinen van het Gasterensche Holt en het Anloërdiepje.

Welke functies gaat het aan te leggen bos vervullen?
Met de aanleg draagt SLUB bij aan de opgave van de Provincie Drenthe om bos aan te leggen
buiten de NNN ter compensatie van gekapt N2000-bos.
In het ontwerp wordt rekening gehouden met de ligging tussen percelen met de economisch
belangrijke landbouwfunctie. Door water beter vast te houden en door winderosie te voorkomen ondersteunt dit bos de omringende landbouw. In een Bebossingsplan, in opdracht van SLUB opgesteld door de Bosgroep Noord-Oost Nederland, zijn zorgvuldig de nodige werkzaamheden en de te planten boom- en struiksoorten gekozen.
Met de klimaatslimme keuze van boom- en struiksoorten wordt een bos aangelegd dat zich
tot ver in de toekomst goed kan ontwikkelen en dat multifunctioneel beheerd kan worden.

Stichting Landgoed Ubbinkbos

Harm Oterdoom
GSM: 06 28 7575 29

Klik hier voor het volledige artikel met luchtfoto en historische kaarten.