Woningbouwontwikkeling aan de Bosakkers

Dorpsbelangen heeft de afgelopen jaren regelmatig overleg gehad met de gemeente over het plan Bosakkers. Inmiddels is het plan zover gevorderd dat er vanaf 21 juli as. twee documenten ter inzage komen in het gemeentehuis in Gieten. Er is een wijzigingsplan gekomen op het plan “Landschappelijke inpassing laatste fase Bosakkers Gasteren” wat in 2012 ontwikkeld is door de Werkgroep Bosakkers in samenwerking met de BOKD. Daarnaast is er een notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3e fase aan toegevoegd. Na vaststelling door de gemeenteraad geldt deze notitie als toetsingskader voor bouwplannen.
Bent u geïnteresseerd in de nieuwe woningbouwontwikkeling aan de Bosakkers, dan is onderstaande informatie voor u van belang.

Ontwerp wijzigingsplan “Gasteren Dorp, woningbouwlocatie Gasteren 3e fase”:
Het ontwerp wijzigingsplan met de hierbij behorende stukken ligt ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit ontwerp wijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.aaenhunze.nl (onder ‘Wonen & bouwen’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Ontwerp’) en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden kunnen met ingang van 21 juli 2016 gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) – 267797 (tot en met 5  augustus 2016) en vanaf 8 augustus 2016 via (0592) – 267718.

Ontwerp notitie “Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3e fase”:
Het ontwerp van de notitie “Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3e fase” ligt vanaf 21 juli 2016, gelijktijdig met het ontwerp wijzigingsplan “Gasteren Dorp, woningbouwlocatie Gasteren 3e fase (afronding Bosakkers)” gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten en is ook digitaal te raadplegen op www.aaenhunze.nl (onder ‘Wonen & bouwen’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Ontwerp’).

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerp notitie “Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3e fase” naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) – 267898 en vanaf 8 augustus 2016 via (0592) – 267718.