Project groei OBS Anloo

OBS Anloo heeft diverse acties ondernomen teneinde groei van de school te bevorderen. Hiervan willen we graag ook alle inwoners van onze dorpen op de hoogte brengen!

OBS Anloo is samen met Stichting Kinderopvang Rolde (SKR) bezig om voor/naschoolse en vakantieopvang op te starten in Anloo. Ook bestaat er een mogelijkheid om huiswerkbegeleiding voor basisschoolleerlingen en middelbare scholieren aan te bieden in Anloo. Inmiddels is via een enquête onder de ouders de behoefte vastgesteld. Daaruit blijkt dat de naschoolse opvang in ieder geval op de maandag- en op de dinsdagmiddag kan worden opgestart met voldoende kinderen voor rendabiliteit. Ook voor de donderdagmiddag en voor de voorschoolse en vakantieopvang is er animo. Stichting PrimAH, waar de basisschool onder valt, heeft toegezegd het inrichten van kinderopvang in Anloo financieel te willen steunen indien nodig. We streven ernaar de naschoolse opvang aan te bieden met ingang van 1 januari 2017. Zodra de afspraken definitief zijn zal dit uiteraard bekend worden gemaakt.

Er is een mooie nieuwe flyer gemaakt, met foto’s en interessante informatie over de school. Deze wordt verspreid en kan ook door belangstellenden worden opgehaald op school!

De peuters van peuterspeelzaal Ukkie in Gasteren zijn uitgenodigd voor het Sinterklaasfeest op school en er worden voorbereidingen getroffen voor een of meerdere meeloopochtend(en) voor peuters uit Anloo, Anderen en Gasteren en overige belangstellenden. Zodoende trachten wij de jonge kinderen en hun ouders al meer te betrekken bij school, en hopen natuurlijk dat zij samen allemaal kiezen voor OBS Anloo! De school gaat ontheffing aanvragen voor de regel dat kinderen exact op hun vierde verjaardag naar school moeten, zodat enkele peuters volgend najaar tegelijkertijd kunnen beginnen op school. Dat maakt het nog makkelijker om samen te beginnen op OBS Anloo.

De tekst op de website, de inhoud en de vormgeving zijn inmiddels aangepast. Er wordt hard gewerkt aan een verbeterde vindbaarheid van de website van OBS Anloo. Op de achtergrond is het team druk bezig de sterke punten van de school, zoals het kleinschalige gezellige karakter, goed onderwijs en individuele leerlijnen te versterken. Hiervoor is een afspraak gepland met een onderwijsbureau en komt er hulp van een onderwijskundige van Stichting PrimAH.

Concreet wordt er gewerkt aan

  • Leerlijnen nog beter in kaart te brengen en nog meer te individualiseren
  • Coöperatief leren uit te bouwen
  • “Meer bewegend onderwijs” uit te bouwen (hiervoor wordt mogelijk nog meer specifieke deskundigheid ingehuurd)
  • DIM (direct instructiemodel) uit te bouwen

    Verdere actiepunten zijn een onderzoek naar wensen van ouders ten aanzien van de school en subsidieaanvragen bij de gemeente voor financiële steun van activiteiten voor en rondom school.