Paasvuur

Het afgelopen voorjaar hebben we voor de laatste keer kunnen genieten van een paasvuur op de bekende plek aan de Loeffledders. Staatsbosbeheer, eigenaar van het stuk grond, heeft aan Dorpsbelangen laten weten dat dit het laatste jaar is geweest waarop ze een gebruiksovereenkomst hebben verstrekt. RUD Drenthe heeft Staatsbosbeheer erop gewezen dat er op of bij Natura 2000 terreinen geen paasvuur mag worden gestookt. De Loeffledders ligt weliswaar niet in Natura 2000 terrein, maar er wel heel dichtbij.
Omdat Staatsbosbeheer alle dorpen gelijk wil behandelen, betekent dit het einde van een vergunning op deze plaats. We vinden dit vanzelfsprekend erg jammer temeer omdat we dit jaar wél een meerjarige ontheffing van de gemeente hadden ontvangen voor de plek aan de Loeffledders voor de periode 2017 – 2021.

Dorpsbelangen is direct op zoek gegaan naar een andere plek. Dit is nog niet gelukt. Er is wel veel landbouwgrond rond Gasteren en hier en daar ook nog stukken grond in bezit van particulieren maar er is een bezwarende omstandigheid.
In de nieuwe notitie Paasvurenbeleid 2017 – 2021 van de gemeente Aa en Hunze staat onder meer wat de gevolgen van een paasvuur voor het milieu zijn. Daarbij wordt naast de luchtverontreiniging ook de bodemverontreiniging genoemd. Ik citeer:
‘…dat dergelijke locaties per definitie worden beschouwd als ‘verdachte bodemlocatie’, die bijvoorbeeld bij grondtransactie expliciete aandacht verdient wat betreft bodemkwaliteit.’
Even verderop wordt vermeld dat bij de aanvraag van een vergunning de eigenaar van het perceel grond een handtekening voor akkoord moet zetten.
Wat de consequenties zijn van een dergelijke uitspraak is nog lastig te overzien maar het is heel voorstelbaar dat een grondeigenaar hier niet blij mee is.
Ondanks het feit dat Dorpsbelangen er altijd op toeziet dat er geen verkeerde materialen op het paasvuur terecht komen zodat er zo min mogelijk bodemverontreiniging plaats vindt, heeft de eigenaar van de grond nu een stuk grond met het predicaat ‘verdachte bodemlocatie’.
Helaas hebben we dus tot nu toe niemand gevonden die bereid is om onder deze condities het paasvuur toe te staan op zijn grond en de reden hiervoor is helder.

Dit betekent: geen paasvuur meer in Gasteren tenzij iemand ons nog een goed idee aandraagt….