Kap en herplant van bomen aan de Gasterenseweg

Al meer dan een jaar staan er op stam gezette bomen (kroon verwijderd) langs de Gasterenseweg.
Dit is destijds omwille van de verkeersveiligheid gedaan omdat de bomen in zeer slechte conditie verkeerden.
Omdat de bomen door vleermuizen als geleiding voor hun vliegroute worden gebruikt moesten de stammen nog “even” blijven staan. Dit omdat verstoring van de vliegroute strijdig is met de Flora- en faunawet.

In dit verband heeft de gemeente vandaag aan Dorpsbelangen Gasteren het volgende laten weten.


Besluit
Op 28 juni 2016 heeft het college van de gemeente Aa en Hunze besloten tot velling van de op stam gezette bomen en te voorzien in herplant langs de Gasterenseweg.
Besluit
Op 28 juni 2016 heeft het college van de gemeente Aa en Hunze besloten tot velling van de op stam gezette bomen en te voorzien in herplant langs de Gasterenseweg.

Vleermuizen
Vooruitlopend op de kap werd in 2015 door Ecogroen Advies onderzoek gedaan naar aanwezige beschermde flora en fauna in het kader van de Flora- en faunawet. Hieruit bleek dat de beplanting langs de Gasterenseweg een belangrijke, onmisbare functie als vliegroute heeft voor de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). Voor kap van de beplanting zou daarom een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn.

Ecologisch adviseur Ecogroen is advies gevraagd betreffende het kap- en herplantplan van de gemeente. De ecologische adviseur heeft geconcludeerd dat: “Door het uitvoeren van enkele maatregelen kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet overtreden worden. Het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is dan niet nodig”.
Bedoelde ‘maatregelen’ (uitvoeringsvoorwaarden) zijn:
• kappen in de periode november t/m maart.
• aanplant van vervangende bomen vóór begin april
• lengte van vervangende bomen ten minste 5 m¹
• in de bomenrij geen gaten van meer dan 40 m¹

Het kap- en herplantplan voor de Gasterenseweg voorziet in deze voorwaarden en is daarmee niet in strijd is met de Flora- en faunawet. (Van beide plannen is een tekening als bijlage toegevoegd).
In de kaart met de levensverwachting staan de te kappen bomen als rood gekleurd weergegeven. Op de kaart met de herplant staan de verschillende boomsoorten met een eigen kleur weergegeven (zie de legenda op de kaart).

Planning
De voorlopige planning is om het vellen van de stammen en het stobben frezen eind november 2016 uit te voeren. Aansluitend worden de nieuwe bomen aangeplant.
Wanneer de exacte planning vast staat zullen we u hiervan op de hoogte stellen.