Jaarvergadering de Rietvogels

Uitnodiging Jaarvergadering sportvereniging De Rietvogels
Maandag 20 februari 2017, 20.00 uur in de Gasterije

Agenda:
1.    Opening
2.    Notulen van de jaarvergadering februari 2016
3.    Jaarverslag van de secretaris
4.    Jaarverslag van de penningmeester
5.    Verslag van de kascommissie
6.    Verkiezing lid kascommissie
7.    Bestuurssamenstelling
8.    Vaststellen contributie en donateursbijdragen.
9.    Sportaanbod en ledenbestand: aerobics, biljarten en volleybal
10.   Ingebruikneming jeu de boules-baan
11.   Activiteitenprogramma 2017: dorpenvolleybaltoernooi, biljarttoernooi en activiteiten voor alle
dorpsgenoten
12.   Ingekomen stukken/ mededelingen
13.   Rondvraag
14.   Sluiting