Jaarvergadering de Rietvogels

Uitnodiging Jaarvergadering sportvereniging De Rietvogels

Maandag 22 februari 2016, 20.00 uur in de Gasterije

Agenda:
1.      Opening
2.      Notulen van de jaarvergadering februari 2015
3.      Jaarverslag van de secretaris
4.      Jaarverslag van de penningmeester
5.      Verslag van de kascommissie 
6.      Verkiezing lid kascommissie
7.      Bestuurssamenstelling
8.      Vaststellen contributie en donateursbijdragen.
9.      Sportaanbod en ledenbestand: aerobics, biljarten en volleybal
10.    Activiteitenprogramma 2016: dorpenvolleybaltoernooi, biljarttoernooi en activiteiten voor
alle dorpsgenoten 

11.    Ingekomen stukken en mededelingen
12.    Rondvraag
13.    Sluiting