Gemeentelijk onderhoudsplan voor de bomen in Gasteren

Op 11 juli presenteerde de gemeente op een bijeenkomst in de Gasterije een inventarisatiekaart van de kwaliteit van alle bij de gemeente in beheer zijnde bomen in Gasteren. Het doel van de avond was om in samenspraak met bewoners te komen tot ideeën voor een onderhoudsplan.

Inmiddels is een concept voor dit onderhoudsplan opgesteld en gepubliceerd op de gemeentelijke website (klik hier om de plankaart te bekijken). In het plan is aangegeven waar het rooien van bomen is voorzien en waar herplant gewenst is. De overige bomen zullen worden gesnoeid. Bij de keuze voor het rooien van bomen hebben de kwaliteit (levensverwachting, veiligheid, e.d.) een rol gespeeld maar ook de suggesties die tijdens de informatieavond waren ingebracht.

Voor gisteravond, dinsdag 5 september, had de gemeente een inloopavond georganiseerd, wederom in de Gasterije, om mensen in de gelegenheid te stellen om op het onderhoudsplan te reageren. Volgens de heren Verdoes, beleidsadviseur groen van de gemeente, en Rademaker van het bomendeskundig adviesbureau, hebben zeker twintig mensen daar gebruik van gemaakt. Soms ging het om vragen of verduidelijking, soms om verzoeken of suggesties voor aanpassing. Meestal over specifieke, op de kaart aangegeven, bomen maar ook over bomen in de zgn. plantvakken die op de kaart niet afzonderlijk zichtbaar zijn. Naar aanleiding van een aantal suggesties zullen sommige locaties nog eens ter plekke bekeken en besproken worden om in overleg met omwonenden te bepalen wat gebeuren moet.

Met de op deze avond ingebrachte reacties en de bevindingen van deze locatiebezoeken gaat de gemeente het plan aanpassen. Bewoners die op de inloopavond een verzoek hebben ingediend middels het daarvoor ter beschikking gestelde formulier, krijgen van de gemeente een terugkoppeling over de uitkomst. Vervolgens wordt het plan aan het college van B&W ter besluitvorming voorgelegd. De verwachting is dat de werkzaamheden in Gasteren in het wintersnoeiseizoen 2018 zullen plaatsvinden. De inwoners van Gasteren krijgen een brief wanneer de uitvoeringsplanning is vastgesteld en duidelijk is in welke weken het werk wordt uitgevoerd.