Dinsdag 12 december was het voltallige college van B&W de gehele dag te gast in Gasteren.

Na ontvangst door onze nieuwe beheerders Marchinus Giezen en Miranda Uilenberg hield het college eerst haar reguliere collegevergadering

Aansluitend volgde een heerlijke lunch met enkele inwoners uit ons dorp, die door de vereniging Dorpsbelangen waren uitgenodigd deel te nemen, namens hun vereniging of werkgroep. Het college neemt voor haar werkbezoeken aan alle dorpen een zeer grote ovale tafel mee, die uitnodigend is voor een open kennismaking en een prettige sfeer.

De Keet

Victor Verrijp, voorzitter van Dorpsbelangen heette het college hartelijk welkom en na een voorstelrondje stelde hij maar direct een heikel puntje aan de orde “de Keet”. Na klachten van enkele buurtbewoners moest de jeugd op zoek naar een alternatief. De mogelijkheid om de jeugd van de keet in Gasteren enig vertier de bieden enerzijds en wet en regelgeving anderzijds maakt een creatieve oplossing noodzakelijk zo werd het college voorgehouden. Roelanda Moek vertelde namens haar zoon Gijs, die wegens verplichtingen op school, niet bij de lunch aanwezig kon zijn, dat er een gesprek is geweest tussen het bestuur van de keet en de jongerenwerker van de welzijnsinstelling Impuls. Dat is door hen als positief ervaren. Het bestuur heeft ook een nieuwe plek op het oog zo vertelden Gijs Moek en Albert Dekker aan het eind van de middag, namelijk aan het Oosteinde, richting paasvuur/Koningskuil op grond van fam. Hollander.

Burgemeester Piet van Dijk en wethouder Harry Dijkstra benadrukten dat het belangrijk is om heldere afspraken te maken. Daarom nodigde de burgemeester het bestuur van de keet (Gijs, Albert en Jeffry Kinds) uit voor een vervolgoverleg met hem en Johan Panneman (medewerker veiligheid gemeente). Impuls (Willem Hilberts) en Dorpsbelangen zullen ook worden uitgenodigd. Daarna komt hopelijk snel de vergunning af, zodat de jeugd weer een eigen onderkomen heeft.

IJsbaan Wintervreugd

Lute Pieters vertelde aan tafel en later in de kantine van de ijsbaan “Wintervreugd” over de geschiedenis van de IJsbaan en de beheeractiviteiten die samen met Landschapsbeheer Drenthe en Drents Landschap zijn opgepakt om het terrein te verfraaien en aan te passen aan de ‘natuurwensen’.

Het college was onder de indruk van de geleverde prestatie en de inzet van zoveel vrijwilligers.

(Lute maakte ook nog even van de gelegenheid gebruik om zijn ergernis uit te spreken over het optreden van een BOA (buitengewone opsporingsambtenaar), richting vissende jongeren. Zij vernielden niets, waren rustig aan het vissen. Zij werden weggestuurd en kregen te horen dat zij bij een volgende keer een boete van 150,- zouden krijgen. Dat hoeft toch niet zo?!)

Dorpshuis

Arno Klee, voorzitter van het bestuur van het dorpshuis De Gasterije informeerde het college over het dorpshuis, dat als zelfstandige stichting al 51 jaar bestaat. Met de inkomstenbronnen: zaalhuur, reclameborden, schoonmaken TT-baan, contributie Dorpsbelangen, rente-inkomsten en zaalhuur van o.a. de Rietvogels komt de begroting krap aan rond. Hij meldt dat vanaf 1 januari de peuterspeelzaal (Stichting kinderopvang Rolde) stopt, omdat er te weinig kinderen zijn. Dat heeft een behoorlijk effect op de begroting. Gelukkig vinden er steeds meer activiteiten in het dorpshuis plaats. Het biljarten is daar een mooi voorbeeld van, maar ook de activiteiten van “Af en Toe Wat”. Hij laat weten dat het bestuur van het dorpshuis erg content is met de nieuwe beheerders Marchinus en Miranda die op 1 september zijn gestart.

Burgemeester Piet van Dijk complimenteert het bestuur: “het Dorpshuis ziet er piekfijn uit” zo geeft hij aan. Hij maakt tevens van de gelegenheid gebruik om zijn waardering uit te spreken voor de zeer smakelijke lunch.

Activiteiten in het dorp

Hillie van Wijk vertelde dat het zomerfeest vanwege te weinig animo helaas al enige tijd niet meer bestaat. Wel worden er onder de noemer “Af en Toe Wat” andere activiteiten georganiseerd, samen met andere verenigingen in het dorp en natuurlijk met het dorpshuis. Zo is er een sport- en spelweek, winterbuffet (samen met de Rietvogels, in 2017 maar liefst 143 bezoekers) en recent nog griezelen in het Gasterense spookbos.

Hillie en Roelanda stelden de vraag of de gemeente wel voldoende oog heeft voor het maatschappelijk ondernemerschap en de noodzaak van verenigingen om zelf de broek op te houden. Zoals het voorbeeld van het Citroën HY-weekend (in 2014 georganiseerd door het dorpshuisbestuur), waar nu nog steeds over wordt gesproken, maar waar het college geen toestemming voor had willen geven als ze tijdig op de hoogte waren geweest.

Alle activiteiten worden steeds in goed overleg en afstemming met de lokale horeca uitgevoerd. Bij het al dan niet verlenen van vergunningen zou beter naar de plaatselijke context gekeken moeten worden, zo werd het college voorgehouden.

Wethouder Co Lambert geeft aan dat de gemeente iedere keer een afweging moet maken tussen belangen. Hij benadrukt dat het altijd goed is om met elkaar in gesprek te gaan: gemeente, dorpshuis, organisatoren en lokale ondernemers. Voor het college is het altijd een afweging van belangen, maar de boodschap is overgekomen zo laat hij weten.

Hulp en ondersteuning in Gasteren

De presentatie van de dorpscoöperatie uit Gees tijdens de Drentse dorpenmiddag (die de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) en de gemeente organiseerden) heeft Arno Klee geïnspireerd om te kijken of er in Gasteren ook animo is om in het dorp aan de slag te gaan met naoberhulp. Hij is de animo nu aan het peilen. In januari wordt gekeken of meer mensen zich hiermee bezig willen houden.

Wethouder Harry Dijkstra geeft aan dat de gemeente graag meedenkt met de initiatiefnemer(s) om te bezien of de gemeente iets kan betekenen. Hij nodigt Arno Klee van harte uit voor een gesprek.

Glasvezel

Meindert Krijnsen, voorzitter van Drents Glasvezel Collectief, vertelt over de stand van zaken over glasvezel in dit deel van de gemeente en daarbuiten. Er zijn inmiddels 30 deelnemende dorpen met 6.200 mogelijke aansluitingen. Zijn oproep aan de gemeente is om Drenthe-brede steun te organiseren om zo samen met de provincie een of meer grote providers binnen te halen die voor langere tijd zekerheid kunnen bieden.

Wethouder en portefeuillehouder Co Lambert spreekt zijn waardering uit voor de initiatiefnemers. Hij realiseert zich hoeveel werk er door de vrijwilligers wordt verzet. Hij benadrukt dat de gemeente aansluit bij de provincie en dat de vorm van gemeentelijke financiering volgt op voorstellen en advies van de provincie.

Wandeling

Na de lunch begint de zon te schijnen, maar de wegen zijn nog te slecht om het gehele traject per fiets af te leggen. Dus wordt besloten om een wandeling te maken. Achter de sportvelden langs loopt het gezelschap naar de ijsbaan en neemt een kijkje in de kantine. In het zonlicht ligt de ijsbaan er prachtig bij. In de verte ziet de groep nog net vier reeën de Gasterense duinen oversteken. Over de hei, waar Herman Roepman het college informeert over de werkzaamheden van de werkgroep natuurbeheer, loopt het gezelschap terug naar het dorp, om vervolgens aan het Westeinde zeer gastvrij onthaald te worden met een glaasje kruidenlikeur en glühwein bij B&B Stee en Stoede van Fred Dresia en Trudy Boelens.

Aan de hand van tekeningen, foto’s en kaarten laat Harm van Rhee zien wat de in eerste instantie vrijwillige en later verplichte ruilverkaveling voor de Es, voor Gasteren heeft betekend.

Als het gezelschap is teruggekeerd in De Gasterije vertelt Ben Mulder over de geschiedenis en de huidige activiteiten van sportvereniging de Rietvogels. Traditionele sporten als korfbal, jeugdgym en touwtrekken zijn verdwenen, als afspiegeling van (sport-)maatschappelijke veranderingen en samenstelling van de dorpsbevolking.
De sportzaal biedt uitstekende mogelijkheden voor volleybal en aerobics, waar met veel plezier gebruik van wordt gemaakt, ook door sporters uit Oudemolen/Taarlo en Anloo. De meest beoefende sport is echter: biljarten. Daarnaast organiseert de Rietvogels kleine toernooien en (sport-)activiteiten, waarvoor veel belangstelling is vanuit het dorp.

Voordat de dag werd afgesloten overhandigde wethouder Henk Heijerman namens het college 25 mezenkasten aan Albert Dekker en Gijs Moek, met het verzoek deze verspreid in het dorp op te hangen. Mooie broedplaatsen voor de mezen, speciaal bedoeld ter bestrijding van de eikenprocessierupsen.

Omdat burgemeester Piet van Dijk iets eerder weg moest vanwege andere verplichtingen bedankte wethouder Henk Heijerman de besturen van de vereniging Dorpsbelangen voor de geweldige ontvangst en de andere vertegenwoordigers van verenigingen en werkgroepen voor hun bijdragen. Het college was erg onder de indruk zo meldde hij van de grote inzet van zoveel vrijwilligers in Gasteren met haar ruim 400 inwoners.

Al met al een zeer geslaagde dag waar we met een positief gevoel op terug kunnen kijken.

Meindert Krijnsen

N.B. Bij het schrijven van dit verslag is dankbaar gebruik gemaakt van de aantekeningen van Ria Rademaker, Projectleider ‘Dorpen van Aa tot Hunze’.

Ook de gemeente heeft een verslag van het B&W bezoek aan Gasteren gemaakt, dat elders op deze site te lezen is; klik hier.

Zie ook onderstaande foto-impressie